Informácie o ochrane osobných údajov

Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva obchodná spoločnosť Barecz & Conrad Media s.r.o., so sídlom Mostná 31, 949 01 Nitra, IČO: 36 556 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 14380/N, ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).

Magazín Forbes Slovensko

Prevádzkovateľ je vydavateľom magazínu Forbes Slovensko, ktorý v tlačenej alebo digitálnej verzii predáva magazín formou predplatného. Prevádzkovateľ svoje služby poskytuje aj na webovej stránke www.forbes.sk, na ktorej môžete uzatvoriť prostredníctvom objednávkového formuláru zmluvu o predplatnom na dodanie objednaných výtlačkov magazínu Forbes Slovensko a objednaných digitálnych služieb. Predplatné magazínu Forbes Slovensko si môžete objednať e-mailom alebo telefonicky:

Kontakt na predplatné:

Ivana Mališová – manažér predplatného a predaja

predplatne@forbes.sk , +421 918 906 261

Prevádzkovateľ umožňuje v magazíne Forbes Slovensko okrem iného zverejňovať Vašu inzerciu a PR materiály. Vo vydaní magazínu sú PR riadne označené. Za PR článok sa považuje inzercia, v ktorej text zaberá viac ako 30% plochy.

Forbes Espresso

Na webovej stránke www.forbes.sk/espresso, môžete požiadať Prevádzkovateľa o zasielanie prehľadu správ, pripravených redakciou Forbes Slovensko z toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho zo sveta a z domova (forma newsletterov).

Zaujímavé ponuky

Prevádzkovateľ Vám s Vaším súhlasom môže zasielať informácie o rôznych ponukách a zľavách prostredníctvom newsletterov. Ponuky sa týkajú zvýhodneného predplatného či vstupeniek na Forbes podujatia.

Forbes podujatia

Prevádzkovateľ pripravuje počas roka podujatia, ktoré Vás môžu inšpirovať a posunúť ďalej, od menších formátov v regiónoch Slovenska (Business Leaders Club) po medzinárodné konferencie na najvyššej úrovni. Spájajú elity slovenského biznisu, skúsených lídrov, začínajúcich startupistov i ľudí z oblasti vedy, umenia či športu. Viac o podujatiach nájdete na www.forbes.sk.

Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

Osobnými údajmi sú v zmysle platnej právnej úpravy údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe, pričom tento právny základ Prevádzkovateľ využíva najmä na zasielanie newsletterov (Forbes Espresso, zaujímavé ponuky);
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. zmluvy o predplatnom alebo poskytovaní inzercie), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, zákona o archívoch a registratúrach, ako aj na plnenie povinností vo vzťahu k štátnym orgánom;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, pričom tento právny základ Prevádzkovateľ využíva najmä na účely priameho marketingu, avšak tak, aby pri využití tohto účelu neprimerane nezasahoval do Vašich práv.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom vymedzeným nasledovným účelom:

 • na uzatvorenia predzmluvných vzťahov a plnenie povinností Prevádzkovateľa súvisiacich s uzatvorenou zmluvou (napr. zmluva o predplatnom alebo poskytovaní inzercie);
 • na administratívne účely, najmä prijímanie pošty a odosielanie pošty (vrátane elektronickej pošty) svojim zákazníkom, spracúvanie Vašich objednávok, komunikácia (telefonická/emailová) so záujemcami a našimi zákazníkmi;
 • za účelom analýzy Vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám;
 • za účelom zasielania newsletterov o aktualitách a novinkách, na ktoré ste vyjadrili súhlas;
 • za účelom registrácie účastníkov na podujatiach organizovaných Forbes Slovensko;
 • za účelom organizovania súťaží;
 • za účelom plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle účtovných a daňových predpisov;
 • za účelom reklamy a priameho marketingu, za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený Vás kontaktovať alebo Vám zasielať obchodné ponuky, informačné newslettere, informácie o ponúkaných produktoch a službách;
 • za účelom cieleného zobrazovania reklamy;
 • za účelom uplatnenia práv Prevádzkovateľa;
 • za účelom plnenia iných zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený účel spracúvania Vašich osobných údajov, na ktorý boli osobné údaje získane bližšie vymedziť aj v podmienkach pre konkrétnej služby, ktorou získava osobné údaje.

Aké osobné údaje spracúvame?

O našich klientoch spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, akademický titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, poskytované produkty a služby, predplatné, história objednávok, IP adresa, cookies, preferované témy, platobné informácie (napr. číslo bankového účtu), fotografie z podujatí, štatistické zisťovanie o návštevnosti našej webovej stránky www.forbes.sk.

Cookies sú malé súbory slúžiace Forbes Slovensko a zadávateľom reklamy zobrazovanej na webovej stránke k rozpoznaniu počítača užívateľa pri jeho komunikácii s webovou stránkou a k následnému využitiu niektorých funkcií webovej stránky.

Klient má možnosť prihlásiť sa na odber aktualít vypracovaných redakciou Forbes Slovensko aj prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram), pričom v tomto prípade spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Komu poskytujeme osobné údaje?

 Prevádzkovateľ pri plnení svojich zmluvných, zákonných alebo iných povinností využíva služby iných osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, a ktoré poskytujú primerané záruky na zákonné spracúvanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, ktoré spracúva nasledovným kategóriám príjemcov:

 • zamestnancom Prevádzkovateľa, ako aj iným osobám, ktoré sú poverení spracúvaním osobných údajov na základe pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, resp. mandátnej zmluvy, alebo to vyplýva z ich popisu práce;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim mzdové a účtovné poradenstvo a služby;
 • prevádzkovateľom zabezpečujúci fakturácie pre zákazníkov Prevádzkovateľa;
 • prevádzkovateľom IT (správca siete, serverov a iných informačných systémov);
 • prevádzkovateľom poskytujúcim marketingové služby pre Prevádzkovateľa;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim tlačiarenské služby;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim služby spojené s archiváciou dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim právne služby Prevádzkovateľovi;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim poštové a kuriérske služby;
 • prevádzkovateľom poskytujúcim podporné, technické alebo organizačné služby.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ), avšak pri využívaní niektorých elektronických služieb (napr. Google Analytics) jeho dodávateľov spojených so spracúvaním osobných údajov, sa takéto prenosy môžu realizovať, avšak Prevádzkovateľ využíva služby len tých dodávateľov, ktorí poskytujú primerané záruky ochrany spracúvaných osobných údajov.

Na akú dobu sa uchovávajú osobné údaje?

 Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (napr. zmluva o predplatnom a poskytovaní inzercie), je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahun s Prevádzkovateľom, alebo kým nedôjde k splneniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. V prípade, že uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie si povinnosti Prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si tejto povinnosti Prevádzkovateľa (napr. zákon o archívoch a registratúrach), je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.

 V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje počas doby trvania Vášho súhlasu, ako aj trvania účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý ste vyjadrili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade, že uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie si povinnosti Prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si tejto povinnosti Prevádzkovateľa (napr. zákon o archívoch a registratúrach) je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.

V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje počas doby trvania tohto oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.

 Aké sú Vaše práva?

Podľa platnej právnej úpravy máte ako dotknutá osoba nasledovné právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú – máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a máte právo na prístup k nim;
 • na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje, so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) – máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov,
 • ak tieto nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietli ste spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • namietli ste nezákonné spracúvanie Vašich osobných údajov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu;
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, v týchto prípadoch:
 • napadli ste správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietli ste proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
 • namietli ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte právo namietať aj spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • na prenosnosť osobných údajom – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase, alebo na zmluve, a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby);
 • podať návrh na začatie konania podľa §100 ZoOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa:

Barecz & Conrad Media s.r.o.

Mostná 31

949 01 Nitra

IČO: 36 556 653

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 14380/N

Doručovacia adresa:

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

Email: info@forbes.sk

Tel. č.: 02/220 866 333

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Email: gdpr@forbes.sk

Tel. č: +421 905 711 717